Мед Карпат

Сайт присвячений карпатським бджолам, виробництву і переробці продуктів бджільництва, апітерапії

Стаціонарне бджільництво

UA

На Закарпатті найбільше поширення набуло зайняття бджільництвом на стаціонарних пасіках тобто без використання кочівель бджолиних родин у пошуках джерел взятку. Такий тип ведення бджільництва обумовлений спеціалізацією пасік на виробництво пакетів та використання помірних підтримуючих медозборів. При цьому, характерна невисока рентабельність та підвищена ризикованість пасічного виробництва.

На своєму пасічному господарстві впроваджую технологію комплексного використання бджолиних родин.  На стаціонарних пасіках окрім пакетної справи та виробництва меду успішно проводжу збір квіткового пилку, або правильніше бджолиного обніжжя, перги (бджолиного хліба), трутневого молочка (гомогената трутневих личинок), маточного молочка, прополісу, бджолиного підмору, та деяких інших продуктів бджільництва. Для цієї справи використовуються оригінальні спеціально сконструйовані та власноруч виготовлені вулики-лежаки, що дають можливість комплексної роботи з бджолами.

Pasika_Bereg_1_1.JPG

 Apiary_for_lake_3.JPG

 Apiary_for_lake_4.JPG

 Apiary_for_lake_5.JPG

Бджолородини стаціонарної групи утримуються у вуликах-лежаках двохсімейного типу. Вулики утеплені двохстінні з товщиною передньої та задньої стінок 66мм., бокових та дна 36мм.

Вулики мають два відділення, кожне з яких вміщає по18 рамок розміром 435х300мм. Рамки розміщені на холодний занос. Для кращого використання медозборів кожне відділення вулика може бути розширене півмагазинною надставкою, що вміщає 9 піврамок розміром 435х145. Надставка виготовлена з дощок товщиною 30мм. і розміщується над гніздом в об’ємі, що утворюється зовнішніми стінками вулика та дахом.

Вулик дозволяє утримувати два резервні відводки чи запасні матки в бічних „карманах” на теплий занос. Бджоли з нього вилітають через окремі льотки, що знаходяться біля дна вулика в бічній стінці. „Карман” утворюється постановкою діафрагми з еластичними резиновими „крильцями” по периметру, що дає змогу швидко і якісно відокремлювати від основного гнізда об’єм від 1 до 8 рамок.

Всі льотки у вулику – нижні. При чому, два основних льотки в передній стінці утворюються завдяки спеціальній втулці, що розміщується біля дна вулика в горизонтальній на всю ширину кожного відділення поздовжній щілині. Це дає змогу використовувати кліщовловлювальні планшети, доглядати за дном вулика без розборки гнізд, якісно проводити санацію вулика та інше. Остання серія вуликів-лежаків оснащена оригінальними донними пилковловлювачами, які дають можливість отримувати бджолине обніжжя найвищої якості. Досліди з конструювання та використання таких пиловловлювачів на пасіці проводжу з 1992року.

Об’єм під дахом вулика має 6 діаметрально протилежних вентиляційних отворів діаметром по 4см. кожний, що з зовнішньої сторони від мишей та бджіл-злодійок захищені металевою сіткою з вічком 3,5х3,5, а з внутрішньої задвижками, що дозволяють при потребі закривати вентиляційні отвори.

Вулики розміщені на дерев’яних кілках на висоті 50 см. над землею в шаховому порядку з різною орієнтацією передніх стінок вуликів.

bereg_5.JPG

 

bereg_6.JPG

 

 Apiary_on_the_shore2.JPG

Pasika_Bereg_3.JPG

Вулики згаданої конструкції є надзвичайно комфортними для бджіл, що дає змогу утримувати в них сильні бджолині сімї на протязі всього року, без втрат їх зимувати, інтенсивно проводити весняне нарощення.    І що дуже важливо – продуктивно використовувати характерні для Закарпаття ранні взятки з садів та вербових. Це можливо завдяки використанню півмагазинних надставок, що установлюються в об’ємі під дахом вулика і не приводять до зміни температурного режиму гнізда. Крім того, утримувати в бокових карманах потрібну кількість запасних маток,  при потребі їх зимувати.

 Winter_1.JPG

 Winter_2.JPG

 Fools_honey.JPG

 

 Fools_honey2.JPG

Extension_arm.JPG

 

Кліщоуловлювальні планшети – невід’ємний елемент комплексної боротьби з вароатозом бджіл.

 Acarus.JPG

Формування та відправка пакетів бджіл – найбільш напружений період на пасіці.

 

Packs_1.JPG

 

Packs_4.JPG

 

Packets_1.JPG

 

Packets_2.JPG

Один із стаціонарних точків в період створення.

 

Pasika_Za_ozerom_7.JPG

Їжічок на пасіці – найкращий санітар. А ще полюбляю щоб неподалік пасіки жили лісові мурашки.

 

Hedgehog_medicr.JPG

 

Hedgehog_medic_2.JPG

Під поліетиленовими плівками з потужним боковим та потолочним утепленням весняне нарощення бджіл відбувається найкраще.

 

Insulation.JPG

 

RUS

На Закарпатье наибольшее распространение приобрело занятие пчеловодством на стационарных пасеках, то есть без использования кочевок пчелиных семей в поисках источников взятка. Такой тип ведения пчеловодства обусловлен специализацией пасек на производство пакетов и использования умеренных поддерживающих медосборов. При этом характерна невысокая рентабельность и повышенная рискованность пасечного производства.

На своем пасечном хозяйстве внедряю технологию комплексного использования пчелиных семей.  На стационарных пасеках кроме пакетного дела и производства меда успешно провожу сбор цветочной пыльцы, или правильнее пчелиной обножки, перги (пчелиного хлеба), трутневого молочка (гомогената трутневых личинок), маточного молочка, прополиса, пчелиного подмора, и некоторых других продуктов пчеловодства. Для этого используются оригинальные специально сконструированные и собственноручно изготовленные ульи – лежаки, которые дают возможность комплексной работы с пчелами.

 

Pasika_Bereg_1.JPG

 Pasika_Za_ozerom_3.JPG

 

Pasika_Za_ozerom_4.JPG

 

Pasika_Za_ozerom_5.JPG

Пчелосемьи стационарной группы содержатся в ульях-лежаках двухсемейного типа. Ульи утеплены двустенные с толщиной передней и задней стенок 66мм., боковых и дна 36мм.

Ульи имеют два отделения, каждое из которых вмещает по18 рамок размером 435х300мм. Рамки размещены на холодный занос. Для лучшего использования медосборов каждое отделение улья может быть расширено полумагазинной надставкой, которая вмещает 9 полурамок размером 435х145мм. Надставка изготовлена из досок толщиной 30мм. и размещается над гнездом в объеме, что образуется внешними стенками улья и крышей.

Улей позволяет содержать два резервных отводка или запасные матки в боковых „карманах” на теплый занос. Пчелы из него вылетают через отдельные летки, которые находятся возле дна улья в боковой стенке. „Карман” образуется постановкой диафрагмы с эластичными резиновыми „крыльями” по периметру, что дает возможность быстро и качественно отделять от основного гнезда объем от 1 до 8 рамок.

Все летки в улье – нижние. При чем, два основных летки в передней стенке образуются благодаря специальной втулке, которая размещается возле дна улья в горизонтальной на всю ширину каждого отделения продольной щели. Это дает возможность использовать клещеулавливающие планшеты, ухаживать за дном улья без разборки гнезд, качественно проводить санацию улья и другое. Последняя серия лежаков ульев оснащена оригинальными донными пыльцеуловителями, которые дают возможность получать пчелиную обножку наивысшего качества. Опыты по конструированию и использования таких пылеуловителей на пасеке провожу с 1992года.

Объем под крышей улья имеет 6 диаметрально противоположных вентиляционных отверстий диаметром по 4см. каждый. Отверстия из внешней стороны от мышей и пчел-воровок защищены металлической сеткой с ячейкой 3,5х3,5, а из внутренней задвижками (это позволяют при потребности закрывать вентиляционные отверстия).

Ульи размещены на деревянных кольях на высоте 50 см. над землей в шахматном порядке с разной ориентацией передних стенок ульев.

 

bereg_5.JPG

 

 

bereg_6.JPG

 

 

Pasika_Bereg_2.JPG

 

Pasika_Bereg_3.JPG

Ульи упомянутой конструкции являются чрезвычайно комфортными для пчел, что дает возможность удерживать у них сильные пчелиные семьи в течение всего года, без потерь их зимовать, интенсивно проводить весеннее наращивание. И что очень важно – производительно использовать характерные для Закарпатья ранние взятки из садов и ивовых. Это возможно благодаря использованию полумагазинных надставок, которые устанавливаются в объеме под крышей улья и не приводят к изменению температурного режима гнезда. Кроме того, удерживать в боковых карманах нужное количество запасных маток,  при потребности их зимовать.

 

Zima.JPG

 

Zima_1.JPG

 

Pershokvitnij_med.JPG

 

Pershokvitnij_med_1.JPG

 

Pershokvitnij_med_2_1.JPG

 

Mostiki.JPG

Клещоулавливающие  планшеты – неотъемлемый элемент комплексной борьбы из вароатозом пчел.

 

Varoa.JPG

Формирование и отправка пакетов пчел – наиболее напряженній период в году.

 

Paket_1.JPG

 

Paket_4.JPG

 

Za_paketami_1.JPG

 

Za_paketami_2.JPG

Одиниз стационарных точков в период создания.

 

Pasika_Za_ozerom_7.JPG

Ежик на пасеке – лучший санитар. А еще люблю, чтобы недалеко от пасеки жили лесные муравьи.

 

Sanitar.JPG

 

Sanitar_.JPG

Под полиетиленовой пленкой с хорошим боковым и потолочным утеплением весенее развитие пчел идет наилучшим образом.

 

Uteplenie.JPG

 

Напишіть коментарій

Ви повинні увійти, щоб коментувати.

© 2019 MedKarpat.com | Публікації (RSS) | Коментарі (RSS)

Powered by Wordpress, Дизайн та розробка Sergey Osipov