Мед Карпат

Сайт присвячений карпатським бджолам, виробництву і переробці продуктів бджільництва, апітерапії

Філософія работи торгової марки “Мед Карпат”

 

 

UA

З любов’ю до бджіл – з любов’ю до людей.

З глибокої давнини продукти бджільництва вміло застосовувались в народній медицині. Живучи в єдності з природою люди помічали широкі лікувальні властивості продуктів, отриманих від бджіл, . Багатий досвід такого застосування, що зберігся до наших днів в сучасному часі примножується та розвивається апітерапією – напрямком сучасної медицини, що використовує продукти бджільництва в своїй практиці. Саме апітерапія поряд з фітотерапією, гомеопатією, аромотерапією та іншими природничими напрямками медицини відповідає критерієві традиційної, оскільки слугувала людству ще задовго до появи сучасних медикаментозних препаратів та підходів.

Традиційні народні рецепти в основі яких лежать природні компоненти взяті зокрема з бджолиного гнізда, діють системно, впливаючи на весь організм, а не на окремі органи чи захворювання. З іншого боку , на відміну від  синтетичних препаратів, продукти бджільництва не мають побічної дії,  діють м’яко, поступово, досягаючи довготривалого, стійкого результату. Ці переваги продуктів бджільництва та природних засобів в умовах погіршення екологічної ситуації та посилення техногенних впливів на людський організм в більшості випадків є незамінними, а часом винятково можливими для збереження здоров’я, покращення якості та тривалості життя.

Філософію природного оздоровлення живими, високоякісними продуктами бджільництва пропонує Вашій увазі торгова марка „Мед Карпат“. Визначальною особливістю нашої продукції є те, що вироблена вона на взірцевому пасічному господарстві Віктора Папп  розташованому в екологічно чистому передгірному та гірському поясі Українських Карпат в Закарпатській області. Вона в повні й мірі увібрала в себе цілющі властивості унікального рослинного світу лісистих Карпат з їх хвойними та буковими пралісами, блакитними полонинами, чистими джерелами, мінеральними купелями та п’нким своєю чистотою гірським повітрям.   Сучасне обладнання на пересувних та стаціонарних пасіках, передові технології догляду за бджолами, що працюють в системі з спеціалізованими приміщеннями для отримання та переробки всіх продуктів бджільництва, дають можливість дбати про виняткову якість продукції.  В співпраці з видатними науковцями  різних галузей ми розробляємо та створюємо унікальні препарати, що часом не мають аналогів в Україні та Світі. Динамічне розширення асортименту продукції можливе завдяки постійному тісному зв’язку зі споживачами аналізові Ваших відгуків, зауважень та побажань.

Надаючи певний об’єм інформації щодо властивостей готових до використання форм ми наголошуємо на тому, що будь-яка друкарська продукція від торгової марки „Мед Карпат” не може розглядатись як рекламний матеріал чи безпосередня інструкція до призначення „вживання, застосування”.

Не дивлячись на  високий рівень самоосвіти споживачів, та чисельні схвальні відгуки з лікувального використання продуктів бджільництва, слід зазначити, що загальною їх особливістю є індивідуальний характер застосування. За детальними роз’ясненнями та консультаціями слід звертатись до спеціалізованих лікарів – апітерапевтів.

Будьте здорові у єдності з Природою!

З повагою, Віктор Папп.

——– Pragma Translation ———

RU

С любовью до пчел – с любовью до людей.

Из глубокой древностисти продукты пчеловодства умело применялись в народной медицине. Живя в единстве с природой, люди замечали широкие лечебные свойства продуктов, полученных от пчел. Богатый опыт такого применения, сохранившийся до наших дней в настоящее времени преумножается и развивается апитерапией – направлением современной медицины, использующее продукты пчеловодства в своей практике. Именно апитерапия  рядом с фитотерапией, гомеопатией, аромотерапией и другими естественными направлениями медицины отвечает критерию традиционной, поскольку служила человечеству еще задолго до появления современных медикаментозных препаратов и подходов.

Традиционные народные рецепты, в основе которых лежат естественные компоненты, взятые в частности из пчелиного гнезда, действуют системно, влияя на весь организм, а не на отдельные органы или заболевания. С другой стороны, в отличие от  синтетических препаратов, продукты пчеловодства не имеют побочного действия,  действуют мягко, постепенно, достигая долговременного, стойкого результата. Эти преимущества продуктов пчеловодства и других естественных средств в условиях ухудшения экологической ситуации и усиления техногенных влияний на человеческий организм в большинстве случаев являются незаменимыми, а временами исключительно возможными для сохранения здоровья, улучшения качества и продолжительности жизни.

Философию естественного оздоровления живыми, высококачественными продуктами пчеловодства предлагает Вашему вниманию торговая марка „Мед Карпат“.

Определяющей особенностью нашей продукции является то, что выработаны они на образцовом пасечном хозяйстве Виктора Папп,  расположенном в экологически чистом предгорном и горном поясе Украинских Карпат в Закарпатской области. Продукция в полные и мере вобрала у себя целебные свойства уникального растительного мира лесистых Карпат с их хвойными и буковыми пралесами, голубыми горными вершинами, чистыми источниками, минеральными купелями и пьянящим своей чистотой горным воздухом.   Современное оборудование на передвижных и стационарных пасеках, передовые технологии ухода за пчелами, которые работают в системе со специализированными помещениями для получения и переработки всех продуктов пчеловодства, дают возможность заботиться об исключительном качестве продукции.  В сотрудничестве с выдающимися научными работниками  разных отраслей мы разрабатываем и создаем уникальные препараты, которые временами не имеют аналогов в Украине и Мире. Динамическое расширение ассортимента продукции возможно благодаря постоянной тесной связи с потребителями анализу Ваших отзывов, замечаний и пожеланий.

Предоставляя определенный объем информации относительно свойств готовых к использованию форм, мы отмечаем то, что любая печатная продукция от торговой марки „Мед Карпат” не может рассматриваться как рекламный материал или непосредственная инструкция к назначению „употребление, применение”.

Несмотря на  высокий уровень самообразования потребителей, и численные одобрительные отзывы из лечебного использования продуктов пчеловодства, следует отметить, что общей их особенностью является индивидуальный характер применения. За детальными разъяснениями и консультациями следует обращаться к специализированным врачам – апитерапевтам.

Будьте здоровые в единстве с Природой!

С уважением, Виктор Папп.

Напишіть коментарій

Ви повинні увійти, щоб коментувати.

© 2019 MedKarpat.com | Публікації (RSS) | Коментарі (RSS)

Powered by Wordpress, Дизайн та розробка Sergey Osipov